Lekandafloristas Lauaxeta,6 · 946 156 032 · Mungia · Bizkaia